Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Hướng dẫn tạo Sitemap cho website SMM

1. Sitemap là gì?
- Khi bạn sáng tạo nội dung cho trang web của mình, và bạn muốn đảm bảo rằng các bọ tìm kiếm dễ dàng tiếp cập và lập chỉ mục cho nó. Tính năng sơ đồ trang web (sitemap) giúp bạn liệt kê các URL có trong trang web, tổ chức lại dưới dạng cây trong một tệp XML.
- Tạo tệp sitemap.xml và gửi nó đến các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing,... cho phép họ thu nhập dữ liệu từ trang web của bạn hiệu quả hơn.

2. Tạo sitemap trên hệ thống SMM
- Có nhiều công cụ giúp bạn tạo sitemap cho trang web của mình, ở bài viết này, mình sẽ đưa ra một ví dụ về cách viết được một sitemap đơn giản mà không cần sử dụng đến bất kỳ công cụ nào khác.
- Dô.. Ở đây, mình sẽ sử dụng hàm select_table_data để liệt kê toàn bộ dữ liệu của các bảng `category` và `blog`, và sử dụng hàm date để định nghĩa phần tử last modify.
+ Bảng `category`, mình liệt kê dữ liệu liên quan đến các trường: id, slug
+ Bảng `blog`: id, slug, time

Code như sau:

TWIG
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
<loc>{{home_url()}}</loc>
</url>
<url>
<loc>{{home_url()}}/category</loc>
</url>

{% if get_table_count('category') > 0 %}
{% for cat in select_table_data('category') %}
{% if cat.id %}

<url>
<loc>{{home_url()}}/category/{{cat.id}}-{{cat.slug}}/</loc>
</url>

{% endif %}
{% endfor %}
{% endif %}

{% if get_table_count('blog') > 0 %}
{% for blog in select_table_data('blog') %}


<url>
<loc>{{home_url()}}/article/{{blog.id}}-{{blog.slug}}</loc>
<lastmod>{{blog.time|date('c')}}</lastmod>
</url>


{% endfor %}
{% endif %}

</urlset>


Đoạn code trên áp dụng cho Template Forew Lite, các template khác có thể thực hiện tương tự.

3. Một số công cụ dành cho SEOer
- Google Search Console
- Page Speed Insights
- Google Trends

Chia sẻQRcode
QRcode