Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Hàm strip_tags

Hàm này dùng để loại bỏ các thẻ HTML ra khỏi chuỗi.

Cú pháp:

TWIG
strip_tags(string, option)

Trong đó:
- string: chuỗi chứa thẻ HTML
- option: các thẻ mà bạn muốn hàm strip_tags() không loại bỏ. Các thẻ này sẽ được giữ lại trong chuỗi trả về.

Đối với phần mô tả bài viết, ta có thể áp dụng cách sử dụng thẻ này như sau:
TWIG
{% macro description(content,num) %}{% spaceless %}
{% set content = strip_tags(content|raw)|trim|replace({'\n':' ',' ':' ','“':'','”':'', '–':''}) %}
{{content|slice(0,num)}}{% if content|length > num %}...{% endif %}
{% endspaceless %}{% endmacro %}

Với:
- content: nội dung bài viết
- num: giới hạn số lượng ký tự trong mô tả

Chia sẻQRcode
QRcode