Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 4: Thẻ set - gán biến trong Twig

Thẻ set được dùng để gàn giá trị cho các biến. Đối với thẻ này bạn có thể gán giá trị cho biến ngay trong khối mã.
Ví dụ:

TWIG
{% set var = 1 %}

Sau đó hãy thử chèn mã sau vào bên dưới: {{ var }}
Kết quả in ra màn hình sẽ là: 1

Tương tự đối với chuỗi:
TWIG
{% set var2 = "Sắc Màu" %}

in ra bằng mã: {{ var }}

hay đối với mảng:
TWIG
{% set var3 = [ 5, 9 ] %}

in ra bằng mã: {{ var3[0] }} (= 5), hoặc {{ var3[1] }} (= 9)

Lưu ý:
- tên biến phải là các ký tự tiếng anh hoặc số từ 0 đến 9 hoặc ký tự _ viết liền nhau
- tên biến không được bắt đầu bằng chữ số
- trong mã in ra a: {{ var }} thì tên biến là var chứ không phải là {{ var }}

Nguồn: MrKen - Phonho.net

Chia sẻQRcode
QRcode