Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 13: Thẻ do - thực hiện truy vấn

Thẻ do hoạt động giống như biểu thức biến thông thường:

TWIG
{{ In ra kết quả }}

Chỉ là nó không in ra kết quả.

Cú pháp:
TWIG
{% do lệnh %}

Ví dụ:
TWIG
{% do 1+2 %} {# không in ra kết quả: 3 #}

Chia sẻQRcode
QRcode