Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - Hàm: query_select_table và query_update_table

- query_select_table là hàm thực hiện câu lệnh SELECT trong SQLite.
- query_update_table là hàm thực hiện câu lệnh UPDATE trong SQLite.

Cú pháp:

TWIG
query_select_table(table_name, column, other_sql)
query_update_table(table_name, array_row, other_sql)


Trong đó:
- table_name (string): tên bảng cần truy vấn
- column (string): các trường cần xử lý, mặc định là *
- array_row (array): mảng giá trị của hàng tương ứng với các trường
- other_sql (string): lệnh SQLite

Chia sẻQRcode
QRcode