Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Các biến cục bộ api

Biến api, là một mảng có các thuộc tính cơ bản sau:
- Được thiết lập bởi máy chủ, dùng được ở bất kỳ template, function.
- Trực tiếp liên quan đến môi trường thời gian chạy của tập lệnh TWIG được kể đến.

Các phần tử của biến api:
- r (array): dùng để truy cập các dữ liệu GET, POST
++ get (array): phương thức GET
++ post (array): phương thức POST
- get (array): dùng để lấy dữ liệu của các phiên truy cập SESSION và COOKIE
++ session (array): trả về dữ liệu phiên SESSION
++ cookie (array): trả về dữ liệu phiên COOKIE
- server (array): dùng để lấy 1 số thông tin qua server
++ protocol (string): trả về giao thức truy cập của trang web
++ http_host (string): trả về host/miền của trang web
++ query_string (string): chuỗi query trang đang truy cập (ví dụ: http://sacmau.mobi?get=abc => trả về: ?get=abc)
++ user_agent (string): lấy User-Agent là header của yêu cầu gửi đến, qua cái này có thể biết được thông tin như trình duyệt, hệ điều hành, thiết bị ... đang truy cập
++ remote_addr (string): trả về ip đang truy cập trang web
++ request_method (string): trả về tên phương thức xử lý biểu mẫu
++ request_uri (string): trả về uri của trang
++ request_time (int): trả về giá trị thời gian timestamp là lúc bắt đầu yêu cầu được gửi đến Server

Ví dụ:

TWIG
{{api.server.protocol}}://{{api.server.http_host}}?get={{api.r.get['get']}}


Biến SERVER độc lập:
TWIG
SERVER_HTTP_HOST
SERVER_HTTP_CONNECTION
SERVER_HTTP_CACHE_CONTROL
SERVER_HTTP_SEC_CH_UA
SERVER_HTTP_USER_AGENT
SERVER_HTTP_ACCEPT
SERVER_HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
SERVER_REMOTE_ADDR
SERVER_SERVER_PROTOCOL
SERVER_REQUEST_METHOD
SERVER_QUERY_STRING
SERVER_REQUEST_URI
SERVER_REQUEST_TIME_FLOAT
SERVER_REQUEST_TIME


Ví dụ:
TWIG
{{'Chào mừng bạn đến với Website: '~SERVER_HTTP_HOST|upper}}

Chia sẻQRcode
QRcode