Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL- Hàm update_rows_table

Hàm này dùng để cập nhật dữ liệu cho hàng tương ứng với trường dữ liệu cho trước.

Cú pháp:

TWIG
update_rows_table(table_name, columns, where)


Trong đó:
- table_name (string): tên bảng
- columns (array): các giá trị dữ liệu của hàng tương ứng với trường dữ liệu
- where (array): điều kiện cho trước

Với:
TWIG
columns:
column_name => column_value
where:
where_column_name => where_column_value


Hàm con: update_row_table(), chỉ cập nhật dữ liệu với 1 điều kiện, cú pháp:
TWIG
update_row_table(table_name, column_name, column_value, where_column_name, where_column_value)

Chia sẻQRcode
QRcode