Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 12: Hàm min - max

Hàm min, hàm max trả về giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất của một chuỗi hoặc một tập hợp các giá trị:

TWIG
{{ max(1, 3, 2) }} {# kết quả: 3 #}
{{ max([1, 3, 2]) }} {# kết quả: 3 #}

TWIG
{{ min(1, 3, 2) }} {# kết quả: 1 #}
{{ min([1, 3, 2]) }} {# kết quả: 1 #}


Khi được gọi với một ánh xạ, min/max bỏ qua các khóa và chỉ so sánh các giá trị:
TWIG
{{ max({3: "sacmau", 1: "dangcap", 2: "mobi"}) }}
{# kết quả: sacmau #}

TWIG
{{ min({3: "sacmau", 1: "dangcap", 2: "mobi"}) }}
{# kết quả: dangcap #}

Chia sẻQRcode
QRcode