Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - Hàm: create_table_with_column

Hàm này dùng để tạo bảng với columns cho trước.

Cú pháp:

TWIG
create_table_with_column(table_name, columns)


Trong đó:
- table_name (string): tên bảng cần truy vấn
- columns (array): tên cột tương ứng với kiểu dữ liệu của cột, không bao gồm cột `id`
TWIG
Quy cách:
columns
column_name => column_type
column_type: TEXT, INTEGER, NUMERIC, BLOB, REAL


Hàm con: create_table. Tạo bảng với trường `id` và `time`. Cú pháp:
TWIG
create_table(table_name)

Chia sẻQRcode
QRcode