Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - Hàm: select_table_data

Hàm này trả về danh sách mảng theo order và sort.

Cú pháp:

TWIG
select_table_data(table_name, order, sort)


Trong đó:
- table_name (string): tên bảng cần truy vấn
- order (string): tên trường được nhắc đến để được sắp xếp với sort (asc, desc)

Chia sẻQRcode
QRcode