Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Xử lý biểu mẫu và URL

Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn quy cách xử lý biểu mẫu và sử dụng uri ở SMM.

1. Về việc Xử lý biểu mẫu, chúng ta sẽ sử dụng các biến: SERVER_REQUEST_METHOD, POST và GET. Cụ thể như sau:
- SERVER_REQUEST_METHOD -> là biến, trả về phương thức xử lý đang sử dụng, có thể là get hoặc post
- GET -> là mảng, trả về danh sách các giá trị được nêu đến trong quá trình sử lý biểu mẫu qua phương thức get.
+) Hàm tương tự:

TWIG
form_get(string)

- POST -> là mảng, trả về danh sách các giá trị được nêu đến trong quá trình sử lý biểu mẫu qua phương thức post.
+) Hàm tương tự:
TWIG
form_post(string)


2. Về việc Xử lý URL, chúng ta sẽ sử dụng các biến:
- SERVER_REQUEST_URI -> trả về toàn bộ URI của URL đang được truy cập
Để phân tách các uri thành 1 mảng, mình sẽ sử dụng đến bộ lọc split như sau:
TWIG
{% set uri_segments = SERVER_REQUEST_URI|trim('/')|split('/') %}
Ví dụ, URL đang truy cập là: http://example.domain/vi/toiyeuvietnam
{{uri_segments[0]}} -> phân đoạn uri thứ 1 -> trả về: vi
{{uri_segments[1]}} -> phân đoạn uri thứ 2 -> trả về: toiyeuvietnam

- redirect(uri) -> chuyển hướng trang đến uri hoặc url được nhắc đến
- slug(string) -> trả về phân đoạn uri đã được rewrite theo quy cách latin (chỉ hỗ trợ ký tự latin)

Chia sẻQRcode
QRcode