Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 3: Thẻ if - lệnh rẽ nhánh trong Twig

Thẻ if là một thẻ điều kiện dùng khi trong code có chứa sự kiện chia ra nhiều trường hợp. Cấu trúc của nó như sau:

TWIG
{% if điều_kiện %}
Nội dung nếu điều kiện đúng
{% endif %}

Hoặc
TWIG
{% if điều_kiện %}
Nội dung nếu điều kiện đúng
{% else %}
Nội dung nếu kiện kiện sai
{% endif %}


Hoặc nếu nhiều trường hợp hơn nữa
TWIG
{% if điều_kiện_1 %}
Nội dung nếu điều kiện 1 đúng
{% elseif điều_kiện_2 %}
Nội dung nếu điều kiện 2 đúng
{% elseif điều_kiện_3 %}
Nội dung nếu điều kiện 3 đúng
{% endif %}


Tùy vào trường hợp cụ thể mà chúng ta sử dụng thẻ if theo cách hợp lý nhất.

Nguồn: MrKen - Phonho.net

Chia sẻQRcode
QRcode