Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Hàm set_var_out và set_var_in

Đối với TWIG Template engine mặc định sẽ không được chèn backend từ file bằng lệnh include. Do đó Nhóm phát triển hệ thống đã bổ sung tính năng mở rộng cho lệnh include bằng cách thêm hàm mở rộng set_var_outset_var_in

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Chèn nội dung {{ set_var_out() }} sau phần backend muốn sử dụng ở file khác
2. Chèn nội dung {{ set_var_in() }} dưới lệnh include và trước phần muốn in ra trình duyệt

VÍ DỤ
File core nội dung như sau:

TWIG
{# Thêm {{ set_var_out() }} để xuất backend phía trên sang file khác #}
{% set var_test = "Hệ thống SMM" %}
{{ set_var_out() }}

File index nội dung như sau:
TWIG
{# Thêm {{ set_var_in() }} dưới include và trước phần cần in ra để lấy backend từ include #}
{% include "core" %}
{{ set_var_in() }}
{{ var_test }}
{# Kết quả: Hệ thống SMM #}

Chia sẻQRcode
QRcode