Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - Hàm: rename_table

Hàm này dùng để đổi tên bảng dữ liệu.

Cú pháp:

TWIG
rename_table(current_name, new_name)


Trong đó:
- current_name: tên bảng cần đổi
- new_name: tên mới cho bảng

Chia sẻQRcode
QRcode