Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 5: Hàm block - khối trong giao diện

Hàm block là một hàm gán giá trị nên hàm này sẽ được đặt giữa cặp {% %}. Hàm này được sử dụng khi bạn muốn in ra một nội dung nhiều lần.

Ví dụ:

TWIG
{% block title %}Share Code SacMau{% endblock %}
<h1>{{ block('title') }}</h1>

Khi đó, block('title') đã trở thành một biến ghi lại giá trị của {% block title %}. Khi muốn ghi lại nội dung đó ở nơi khác, bạn chỉ cần nhập mã: {{ block('title') }}

Nguồn: MrKen - Phonho.net

Chia sẻQRcode
QRcode