Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Biến DEFAULT_SEO

Biến này trả về thông tin SEO mặc định đã được thiết lập ở mục cài đặt website, bao gồm: tiêu đề, từ khoá và mô tả.

DEFAULT_SEO (array): gồm các phần tử
- title (string): tiêu đề trang web
- keyword (string): từ khoá trang web
- description (string): mô tả trang web
- created (int): thời gian Unix, mốc thời gian thành lập trang web

Ví dụ:

TWIG
{{'( c ) '~DEFAULT_SEO['created']|date('Y')~' Made with SMM'}}

Chia sẻQRcode
QRcode