Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Hàm js_eval

Hàm này dùng để mã hoá eval đoạn code javascript.

Cú pháp:

js_eval(code)

Ví dụ:

<script>{{js_eval('alert("Welcome to SMM")')|raw}}</script>

Trả về:

<script>var _0xc34e=['', '\x73\x70\x6c\x69\x74', '\x30\x31\x32\x33\x34\x35\x36\x37\x38\x39\x61\x62\x63\x64\x65\x66\x67\x68\x69\x6a\x6b\x6c\x6d\x6e\x6f\x70\x71\x72\x73\x74\x75\x76\x77\x78\x79\x7a\x41\x42\x43\x44\x45\x46\x47\x48\x49\x4a\x4b\x4c\x4d\x4e\x4f\x50\x51\x52\x53\x54\x55\x56\x57\x58\x59\x5a\x2b\x2f', '\x73\x6c\x69\x63\x65', '\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66', '', '', '\x2e', '\x70\x6f\x77', '\x72\x65\x64\x75\x63\x65', '\x72\x65\x76\x65\x72\x73\x65', '\x30'];function _0xe83c(d,e,f){var g=_0xc34e[2][_0xc34e[1]](_0xc34e[0]);var h=g[_0xc34e[3]](0,e);var i=g[_0xc34e[3]](0,f);var j=d[_0xc34e[1]](_0xc34e[0])[_0xc34e[10]]()[_0xc34e[9]](function(a,b,c){if(h[_0xc34e[4]](b)!==-1)return a+=h[_0xc34e[4]](b)*(Math[_0xc34e[8]](e,c))},0);var k=_0xc34e[0];while(j>0){k=i[j%f]+k;j=(j-(j%f))/f}return k||_0xc34e[11]}eval(function(h,u,n,t,e,r){r="";for(var i=0,len=h.length;i<len;i++){var s="";while(h[i]!==n[e]){s+=h[i];i++}for(var j=0;j<n.length;j++)s=s.replace(new RegExp(n[j],"g"),j);r+=String.fromCharCode(_0xe83c(s,e,10)-t)}return decodeURIComponent(escape(r))}("FbQgFFFgFQbgUlUlgUlUbgbUUgbllgFlQgFQbgFFFgFQlgUllbgUlllgFQbgUFQgUlUbgUllbgUFQgQFFgQQQgQQQgbllgbUbg",43,"lUbQFgoBe",16,5,34))</script>

hình ảnh demo

Chia sẻQRcode
QRcode