Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 7: Các hàm logic và toán tử

Bài này sẽ giới thiệu về các hàm logic và toán tử trong twig. Các hàm và biểu thức này thường xuyên sử dụng trong biểu thức điều kiện.

Các toán tử
+ : cộng. Ví dụ: {{ 1 + 3 }} = 4
- : trừ
/ : chia và lấy kết quả là các số thập phân. Ví dụ: {{ 1 / 2 }} = 0,5
% : chia lấy số dư. Ví dụ: {{ 11 % 4 }} = 3
/ / : chia lấy kết quả là số nguyên. Ví dụ: {{ 20 / / 7 }} = 2
* : nhân
**: mũ (hay lũy thừa). Ví dụ: {{ 2 ** 3 }} = 8

Các hàm logic
- and: trả về kết quả đúng nếu các biểu thức đều đúng
- or: trả về kết quả đúng nếu một trong các biểu thức đúng
- not: phủ định
- ( ): nhóm các biểu thức

So sánh
- starts with: kiểm tra bắt đầu chuỗi. Ví dụ:

TWIG
{{ 'SacMau' starts with 'S' }}

- ends with: kiểm tra kết thúc chuỗi. Ví dụ:
TWIG
{{ 'SacMau' ends with 'm' }}

- in: được dùng để kiểm tra giá trị có nằm trong chuỗi hay mảng. Ví dụ:
TWIG
{{ 1 in [1, 2, 3] }} {# true #}
{{ 'cd' in 'abcde' }} {# true #}
{{ 'ac' in 'abcde' }} {# false #}

- is: dùng để kiểm tra. Ví dụ:
TWIG
{# kiểm tra nếu var là số lẻ #}
{{ var is odd }}
{# kiểm tra nếu var là số chẵn #}
{{ var is even }}

Các biểu thức khác:
- | : chèn thêm bộ lọc. Xem thêm bài bộ lọc nhé.
- ~ : nối các chuỗi. Ví dụ:
TWIG
{{ 'Sac' ~ 'Mau' }} {# = 'SacMau' #}


Nguồn: MrKen - Phonho.net

Chia sẻQRcode
QRcode