Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Các bộ lọc JSON và URL

CODE
json_decode
json_encode
url_decode
ju_encode
ju_decode


Giải thích:
CODE
ju_encode = urlencode(json_encode(string))
ju_decode = json_decode(urldecode(string))

Chia sẻQRcode
QRcode