Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - Hàm get_table_count

Hàm này trả về số lượng hàng dữ liệu có trong bảng table_name

Cú pháp:

TWIG
get_table_count(table_name)

Chia sẻQRcode
QRcode