Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Code lấy ảnh đầu tiên của bài viết sử dụng Markdown để làm ảnh đại diện

TWIG
{% set thumbnail = content|preg_getAll('/!\\[.*\\]\\((.*)\\)/')|first|replace({"![": "", "[": "", "]": "", "(": "", ")": ""})|default('https://hwz.pages.dev/phgeMsI.jpg') %}


TWIG
<img src="{{thumbnail}}" title="{{name}}" alt="{{name}}" width="55" height="55" class="thumbnail"/>

Chia sẻQRcode
QRcode