Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Các bộ lọc Sort

- Sắp xếp các mảng theo thứ tự tăng dần.

CODE
sort


- Sắp xếp các mảng theo thứ tự giảm dần.
CODE
rsort


- Sắp xếp các mảng liên kết theo thứ tự tăng dần, theo giá trị.
CODE
asort


- Sắp xếp các mảng liên kết theo thứ tự tăng dần, theo khóa.
CODE
ksort


- Sắp xếp các mảng liên kết theo thứ tự giảm dần, theo giá trị.
CODE
arsort


- Sắp xếp các mảng liên kết theo thứ tự giảm dần, theo khóa.
CODE
krsort


- Xáo trộn mảng một cách ngẫu nhiên.
CODE
shuffle


- Lấy danh sách các khoá trong mảng.
CODE
get_keys

Chia sẻQRcode
QRcode