Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - Quy cách truy vấn chung: data_command

Với những bạn đã quen khi thực hiện với các lệnh SQL và SQLite thì có thể sử dụng quy cách này. Dưới đây là danh sách hàm thực hiện quy cách chung cho tất cả các truy vấn SQLite.

TWIG
Tên hàm => lệnh xử lý
---
data_count(sql) => querySingle(sql)
data_assoc(sql) => fetchArray
data_while(sql) => while -> fetchArray
data_exec(sql) => exec(sql)
data_query(sql) => query(sql)

Chia sẻQRcode
QRcode