Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 8: Mảng và các hàm liên quan

Mảng là gì?
Các bạn nếu đã từng học qua môn tin chắc đã biết rồi.
Hiểu đơn giản thì mảng là một tập hợp các giá trị được lưu chung vào một biến và phân biệt với nhau bằng số thứ tự của nó trong mảng.
Ví dụ về mảng:

TWIG
{% set var = ['sac', 'mau', '.mobi'] %}

khi đó ta sẽ có các giá trị:
TEXT
var[0] = 'sac'
var[1] = 'mau'
var[2] = '.mobi'

Lưu ý: số thứ tự của mảng bắt đầu từ 0.

Các hàm liên quan đến mảng
- Hàm length: lấy độ dài của mảng
TWIG
{{var|length}} {# = 3 #}

- Hàm for: hàm này dùng để quét các giá trị của mảng. Ví dụ:
TWIG
{% for i in 0..var|length - 1 %}
{{ var[i] }} <br/>
{% endfor %}

Lưu ý: có -1 ở trên bởi vì số thứ tự của mảng được bắt đầu từ 0
Kết quả:
TEXT
sac
mau
.mobi

- Hàm first: lấy giá trị đầu tiên của mảng
TWIG
{{var|first}} {# = 'sac' #}

- Hàm last: lấy giá trị cuối cùng của mảng
TWIG
{{var|last}} {# = '.mobi'#}

- Hàm join: nối các phần tử của mảng lại thành một chuối với kí tự phân cách (có thể để trống).
TWIG
{{ var|join('') }} {# = 'sacmau.mobi' #}
{{ var|join('-') }} {# = 'sac-mau-.mobi' #}

- Hàm slice: tạo ra mảng mới từ một phần của mảng đã cho.
TWIG
{{ var|slice(1,2) }}

Mảng mới này se lấy 2 giá trị bắt đầu từ vị trí 1. Khi đó các giá trị của mảng mới sẽ là:
TEXT
var|slice(1,2)[0] = 'mau'
var|slice(1,2)[1] = '.mobi'


Nguồn: MrKen - Phonho.net

Chia sẻQRcode
QRcode