Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Hàm markdown

Do nhu cầu của người dùng, mình đã thêm hàm này. Markdown thì có lẽ cũng không còn xa lạ gì đối với các bạn, nó cũng như BBCode, là ngôn ngữ đánh dấu định dạng các bài viết dựa trên HTML và có thể chuyển đổi qua HTML.

Cú pháp:

TWIG
markdown(text, type)


Trong đó:
- text: văn bản sử dụng Markdown
- type: kiểu output được xuất (text, inline), mặc định là text

Ví dụ:
TWIG
{% set text = "
```php
<?php
echo 'hello world!';
?>
```

**test markdown**
<script>alert('hê sờ lô hê sờ ly ly')</script>
" %}
{{markdown(text)|raw}}


Xuất:
HTML
<pre><code class="language-php">&lt;?php
echo 'hello world!';
?&gt;</code></pre>
<p><strong>test markdown</strong>
&lt;script&gt;alert('hê sờ lô hê sờ ly ly')&lt;/script&gt;</p>

Chia sẻQRcode
QRcode