Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - Hàm: select_table_where_array_data

Hàm này trả về danh sách mảng trong bảng được truy vấn với điều kiện cho trước.

Cú pháp:

TWIG
select_table_where_array_data(table_name, where, order, sort)


Trong đó:
- table_name (string): tên bảng cần truy vấn
- order (string): tên trường được nhắc đến để được sắp xếp với sort (asc, desc)
- where (array): điều kiện (so sánh bằng) cho trước
TWIG
where:
column_name => column_value

Chia sẻQRcode
QRcode