Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - Hàm: delete_rows_table

Hàm này dùng để xóa hàng dữ liệu tương ứng với trường dữ liệu.

Cú pháp:

TWIG
delete_rows_table(table_name, where)


Trong đó:
- table_name (string): tên bảng
- where (array): điều kiện so sánh bằng trường dữ liệu
TWIG
where:
column_name => column_value


Hàm con: delete_row_table. Cú pháp:
TWIG
delete_row_table(table_name, column_name, column_value)

Chia sẻQRcode
QRcode