Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Hàm push - Thêm dữ liệu vào mảng

Giống như bộ lọc merge, hàm này sẽ giúp bạn gộp phần tử mới vào mảng, nhưng thay vì hợp nhất theo đúng nghĩa của merge thì push chỉ thêm mà không hợp nhất.

Cú pháp:

push(array, value)
array|push(value)

Ví dụ:

{% set a = {} %}
{% set o = {} %}
{% for i in 0..10 %}
{% set o = push(o, {'so':i}) %}
{% endfor %}
{% set a = push(o, {'o':[o]}) %}
{{a|json_encode}}

Trả về:

[{"so":0},{"so":1},{"so":2},{"so":3},{"so":4},{"so":5},{"so":6},{"so":7},{"so":8},{"so":9},{"so":10},{"o":[[{"so":0},{"so":1},{"so":2},{"so":3},{"so":4},{"so":5},{"so":6},{"so":7},{"so":8},{"so":9},{"so":10}]]}]

Chia sẻQRcode
QRcode