Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - Kiểu dữ liệu JSON - Hướng thủ tục

Hàm get_data

Dùng để lấy toàn bộ dữ liệu được lưu với khóa key

Cú pháp:

get_data(key, per_page, page, order)

Trong đó:

 • key (varchar): bắt buộc, khóa key của dữ liệu
 • per_page, page, order: tùy chọn
  • per_page (int): số row trên 1 trang
  • page (int): số trang
  • order: lọc theo trường dữ liệu, mặc định là lọc theo id
 • Trả về: array

Hàm get_data_by_id

Dùng để lấy row dữ liệu tương ứng với id của khóa key

Cú pháp:

get_data_by_id(key, id)

Trong đó:

 • key (varchar): bắt buộc, khóa key của dữ liệu
 • id (int): lọc dữ liệu theo id

Hàm get_data_count

Dùng để đếm số row dữ liệu của khóa key

Cú pháp:

get_data_count(key)

Trong đó:

 • key (varchar): bắt buộc, khóa key của dữ liệu
 • Trả về: int

Hàm save_data

Dùng để tạo 1 row dữ liệu mới của khóa key

Cú pháp:

save_data(key, data)

Trong đó:

 • key (varchar): bắt buộc, khóa key của dữ liệu
 • data (array): mảng dữ liệu cần lưu, không cần sử dụng đến json_encode hoặc json_decode giống wap4

Ví dụ:

{% do save_data(key, {'name':name, 'content':get_post('content'), 'time':'now'|date('U')}) %}

Hàm update_data_by_id

Dùng để cập nhật dữ liệu của khóa key tương ứng với id được đề cập

Cú pháp:

update_data_by_id(key, id, data)

Trong đó:

 • key (varchar): bắt buộc, khóa key của dữ liệu
 • id (int): id của khóa dữ liệu
 • data (array): dữ liệu được cập nhật, quy cách tương tự hàm save_data

Ví dụ:

{{update_data_by_id(key, 1, {
  'content': 'Chào mừng các bạn đến với DorewSite phiên bản kỷ niệm dành cho Wap4.co! Shoutbox này là một ví dụ để trình bày cách thực thao tác với dữ liệu, và dưới đây là một số câu lệnh cơ bản:'
})}}

Hàm delete_data_by_id

Dùng xóa row dữ liệu của khóa key theo id được đề cập

Cú pháp:

delete_data_by_id(key, id)

Hàm delete_data_by_key

Dùng để xóa toàn bộ danh sách dữ liệu của khóa key

Cú pháp:

delete_data_by_key(key)

Ví dụ:

{% set key = 'chat' %}
{% if get_get('delete_data_by_key')|lower == key %}
{% do delete_data_by_key(key) %}
{{redirect('/')}}
{% endif %}

Chia sẻQRcode
QRcode