Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - Hàm: select_table_like

Hàm này dùng để lấy danh sách dữ liệu với toán tử LIKE.

Cú pháp:

TWIG
select_table_like(table_name, where, other_sql)


Trong đó:
- table_name (string): tên bảng muốn thực hiện truy vấn
- where (array): điều kiện với toán tử LIKE, và AND (nếu có nhiều phần tử trong mảng where)
- other_sql (string): lệnh sql khác

Ví dụ:
TWIG
{% set get_query = form_get('query') %}

<form method="get">
<div class="menu">
<div style="text-align:center">
<table style="width:100%">
<tr>
<td style="width:80%"><input type="text" class="input" placeholder="Search gì cũng được!" name="query" value="{{get_query}}"/></td>
<td style="width:20%"><button type="submit" class="button input">Tìm ngay</button></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</form>

{% if get_query %}
{# === KẾT QUẢ TÌM KIẾM === #}
<div class="title" style="text-align:center">Kết quả tìm kiếm</div>
{% set query = select_table_like('forum',{'name':get_query}) %}
{% set query = query|array_unique %}
{% set total = count(query) %}
{% if total > 0 %}
{% for data in select_table_like('forum',{'name':get_query},'ORDER BY id DESC') %}
<div class="list"><a href="/forum/index/{{forum.id}}-{{forum.slug}}">{{html_decode(forum.name)}}</a></div>
{% endfor %}
{% else %}
<div class="menu">Không có kết quả nào phù hợp với từ khoá!</div>
{% endif %}
{# === KẾT QUẢ TÌM KIẾM === #}
{% endif %}

Chia sẻQRcode
QRcode