Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 6: Hàm random

Hàm random được dùng để hiển thị nội dung ngẫu nhiên.

Các loại random:

TWIG
{{ random(['apple', 'orange', 'citrus']) }} {# Hiển thị một trong 3 giá trị #}
{{ random('ABC') }} {# Hiển thị một trong 3 ký tự #}
{{ random() }} {# Hiển thị số nguyên bất kỳ #}
{{ random(5) }} {# Hiển thị số nguyên nằm giữa 0 và 5 #}


Như vậy là đủ cho random rồi. Các bạn tự điều chế thêm nhá

Nguồn: MrKen - Phonho.net

Chia sẻQRcode
QRcode