Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CSDL - insert_rows_table

Hàm này dùng để thêm hàng dữ liệu vào bảng.

Cú pháp:

TWIG
insert_rows_table(table_name, rows)


Trong đó:
- table_name (string): tên bảng
- rows (array): dữ liệu của hàng tương ứng với trường cho trước

Hàm con: insert_row_table(). Cú pháp:
TWIG
insert_row_table(table_name, column_name, column_value)

Chia sẻQRcode
QRcode