Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Một số cú pháp cơ bản của Markdown

H1

H2

H3

H4

H5
H6

in nghiêng

in đậm

vừa in đậm vừa nghiêng

văn bản được gạch ngang

List theo gạch đầu dòng hoặc dấu sao

 • item1
 • item2
 • item3

List được đánh số

 1. item1
 2. item2
 3. item3

Quote

nội dung được trích dẫn

Văn bản liên kết: SacMau.Mobi - Hệ thống Tạo lập Wap Miễn Phí

Hình ảnh

Bảng

Column 1 Column 2 Column 3
John Doe Male
Mary Smith Female

Trích dẫn mã nguồn

# H1
## H2
### H3
#### H4
##### H5
###### H6

*in nghiêng*

**in đậm**

***vừa in đậm vừa nghiêng***

~~văn bản được gạch ngang~~

List theo gạch đầu dòng hoặc dấu sao
- item1
- item2
- item3

List được đánh số
1. item1
2. item2
3. item3

Quote
> nội dung được trích dẫn

Văn bản liên kết: [SacMau.Mobi - Hệ thống Tạo lập Wap Miễn Phí](https://sacmau.mobi)

Hình ảnh
 ![](https://i.imgur.com/lfamqCI.jpg)

Bảng

| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| -------- | -------- | -------- |
| John   | Doe   | Male   |
| Mary   | Smith  | Female  |

Chia sẻQRcode
QRcode