Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Hàm slug - và quy cách rewrite url

Hàm này dùng để rewrite đối với chuỗi xuất hiện ký tự chữ latin, và chỉ hỗ trợ những ký tự chữ latin (trong tiếng Việt là chữ Quốc ngữ).

Cú pháp:

TWIG
slug(string)


Ví dụ:
TWIG
{{slug('sắc màu phái đẹp')}}
{# trả về: sac-mau-phai-dep #}


Hệ thống SMM cho phép bạn sử dụng rewrite url với quy cách riêng. Chức năng Rewrite dễ tìm thấy ở trong mục chỉnh sửa website:


Url của SMM được biểu diễn qua các thư mục (dir) và các tập tin(file). Tuy nhiên, khi sử dụng rewrite, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh uri của url đó chỉ phải phụ thuộc vào 1 file.


Để giúp các bạn dễ hình dung hơn, mình đưa ra 1 ví dụ như này:
- Bình thường, khi bạn biểu diễn 1 địa chỉ: blog.trithuc9x.com/search/example.html
search -> thư mục
example -> tệp có trong thư mục search
- Khi sử dụng chức năng rewrite, searchexample.html sẽ chỉ nằm trong tệp search. Lúc này, ta sử dụng kết hợp với biến SERVER_REQUEST_URI như sau:
TWIG
{% set uri = SERVER_REQUEST_URI|split('/') %}
{% if uri[1] == 'search' %}
Nội dung của search
{% if uri[2] == 'example.html' %}
Bạn đang truy cập: /search/example.html
{% endif %}
{% endif %}

Kết quả:
TWIG
Nội dung của search
Bạn đang truy cập: /search/example.html

Chia sẻQRcode
QRcode