Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 9: Chuỗi và các hàm liên quan

Chuỗi là gì?
Đơn giản chuỗi là một dãy các ký tự. Ví dụ:

TWIG
{% set var = 'Wapbuilder SacMau.Mobi' %}


Các hàm liên quan đến chuỗi
- Hàm length: lấy độ dài của chuỗi
TWIG
{{var|length}} {# = 19 #}

- Hàm lower: Chuyển tất cả các chữ thành chữ thường.
TWIG
{{var|lower}} {# = 'wapbuilder sacmau.mobi' #}

- Hàm upper: ngược lại với lower, chuyển tất cả các chữ thành chữ hoa.
TWIG
{{var|upper}} {# = 'WAPBUILDER SACMAU.MOBI' #}

- Hàm raw: nếu trong chuỗi có một đoạn html, và khi bạn viết biến đó ra, nó rẽ hiển thị như một đoạn văn bản. Hàm raw sẽ có tác dụng biến nó lại thành html
TWIG
{{'<b>Wapbuilder SacMau.Mobi</b>'}} {# = '&lg;b&gt;Wapbuilder SacMau.Mobi&lt;/b&gt;' #}
{{'<b>Wapbuilder SacMau.Mobi</b>'|raw}} {# = '<b>Wapbuilder SacMau.Mobi</b>' #}

- Hàm replace: thay thế một đoạn trong chuỗi thành một đoạn khác
TWIG
{{var|replace({'SacMau':'DangCap'})}} {# = 'Wapbuilder DangCap.Mobi'#}

- Hàm slice: cắt một đoạn trong chuỗi. Ví dụ: cắt một đoạn 10 ký tự bắt đầu từ vị trí 0
TWIG
{{var|slice(0,10)}} {# = 'Wapbuilder' #}

- Hàm split: chia chuỗi thành một mảng
TWIG
{{var|split(' ')}}

Kết quả:
TEXT
var|split(' ')[0] = 'Wapbuilder'
var|split(' ')[1] = 'SacMau.Mobi'

Hoặc:
TWIG
{{var|split('.')}}

Kết quả:
TEXT
var|split('.')[0] = 'Wapbuilder SacMau'
var|split('.')[1] = 'Mobi'


Nhận xét:
+ chuỗi 'Wapbuilder SacMau.Mobi' bị tách ra ở ký tự '.', và ký tự đó cũng ko còn xuất hiện trong chuỗi.
+ hàm split và hàm join là hai hàm ngược nhau, tạo nên mối liên hệ giữa chuỗi và mảng

Nguồn: MrKen - Phonho.net

Chia sẻQRcode
QRcode