Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

[TWIG] Bài 10: Hàm macro - tạo function trong Twig

Hàm macro dùng để tạo một hàm trong TWIG giống như cách tạo hàm trong PHP.
Tuy nhiên, đối số của macro luôn là tùy chọn. Nếu các đối số vị trí bổ sung được chuyển đến macro, chúng sẽ kết thúc trong biến đặc biệt dưới dạng danh sách các giá trị.
Nhưng cũng như các hàm PHP, macro không có quyền truy cập vào các biến trong template hiện tại.

Cú pháp:

TWIG
{% macro name_function(variable) %}
các mã twig
{% endmacro %}

variable có thể là rỗng.
TWIG
{% macro name_function() %}
các mã twig
{% endmacro %}

Ví dụ:
TWIG
{% macro sosanh(variable1,variable2) %}
{% set variable1 = random(1,9) %}
{% set variable2 = random(5,9) %}
{% if variable1 > variable2 %}
{{variable1}} lớn hơn {{variable2}}
{% endif %}
{% endmacro %}

Chia sẻQRcode
QRcode