Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

CDSL - Hàm: select_table_row_data_by_where

Hàm này dùng để truy xuất dữ liệu 1 hàng trong bảng với điều kiện cho trước.

Cú pháp:

TWIG
select_table_row_data_by_where(table_name, where)


Trong đó:
- table_name (string): tên bảng cần truy vấn
- where (array): điều kiện (so sánh bằng) cho trước
TWIG
where:
column_name => column_value


Hàm con: select_table_row_data, cú pháp:
TWIG
select_table_row_data(table_name, column_name, column_value)

Chia sẻQRcode
QRcode